جلسه ویدئو کنفرانس ریاست دانشگاه

با عزیزان بهورز خانه های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان